Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 7. dio

Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je ona koja nema materijalni oblik, ali ima vrijednost. Nematerijalna imovina mogu biti, između ostalog:

  • patent
  • zaštitni znak
  • goodwill
  • autorsko pravo
  • software
  • dizajnerska rješenja.

Nematerijalna imovina može na sebe vezati različite tj. specifične porezne obveze. 

Nenaplativo potraživanje

Nenaplativa potraživanja su ona kod koijh nema nade da će biti naplaćena, a trebaju se proveti kroz poslvone knjige kao takva. Smanjuje se iznos potraćivanja od kupaca, prihod i vlasnička glavnica. 

Može se knjižiti metodom direktnog otpisa (kada se odluči da je neki račun nenaplativ), ili metodom ispravka vrijednosti (uzimajući u obzir ukupan iznos nenaplativih potraživanja u razdoblju u kojem je knjižena prodaja).

Nominalna vrijednost, nominalna cijena

Nominalna vrijednost se ne moram podudarati sa stvarnom vrijednošću, a označava vrijednost na vrijednosnom papiru ili iskazanu vrijednost u poslovnim knjigama.

Odbitak PDV-a

Gospodarski subjekti imaju pravo umanjiti porezni trošak prijavljujući porez plaćen na kupljenu robu potrebnu za poslovanje. U tom slučaju se obveza plaćanja poreza za isporuke oporezivih dobara i usluga umanjuje za iznos poreza plaćen prilikom kupovine materijala i opreme za potrebe poslovanja. 

Otplatna kvota

Otplatna kvota je pojam koji označava anuitet smanjen za kamate. U slučaju fiksnog anuiteta, otplatna kvota se povećava tijekom vremena smanjenjem kamata.