Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 8. dio

Pokazatelj tekuće likvidnosti

Pokazatelj tekuće likvidnosti pokazuje sposobnost društva da plati novčane obaveze na vrijeme. Računa se kao omjer ukupnog iznosa tekuće imovine i ukupnih tekućih obveza.

Ocjena adekvatnosti tekuće likvidnosti nekog gospodarskog subjekta ovisi o više faktora, kao što je povijest društva, dugoročni i kratkoročni ciljevi te pokazatelji tekuće likvidnosti sličnih trgovačkih društava. Okvirno pravila bi za većinu bilo da se taj omjer drži u granicama 2 : 1 (imovina : obveze).

Pomoćno društvo

Pomoćna trgovačka društva su ona koja su dio grupe trgovačkih društava, ali ne ovise toliko o otvorenom tržištu koliko im je primarni cilj pružati pomoćne usluge drugima u grupi. Budući da se na njihove proizvode i usluge ne traže realne cijene, ponekad je teško odredii stvarnu dobit takvih društava. 

Porez na kapitalne dobitke

Porez na kapitalne dobitke je oporezivanje dobiti ostvarene prodajom kapitalne imovine ili ulaganjima. Kapitalni dobitak predstavlja razliku između kupovne i prodajne cijene imovine. 

Poslovna knjiga

Poslovna knjiga je računalna evidencija poslovanja, znači predme računovodstva, dok je dio knjigovodstva vođenje glavne knjige i drugih kojima se registrira poslovanje.

Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su tražbine za novcem, dobrima ili uslugama. Potraživanja mogu biti dugoročna i kratkoročna. Kratkoročna su ona za koja se očekuje da će biti ispunjena unutar godine dana ili tijekom poslovnog ciklusa, u ovisnosti od toga koje je razdoblje duže. Potraživanja od kupaca mogu biti trgovinska i netrgovinska.

Osnovna podjela trgovinskih potraživanja:

  • potraživanja od kupaca
  • primljene zadužnice od kupaca.

Primjeri netrgovinskih potraživanja:

  • predujmovi društvu-kćer
  • predujmovi službenicima i zaposlenima
  • potraživanja za dividende i kamate
  • depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka.