Rječnik pojmova računovodstvo knjigovodstvo

Rječnik pojmova u računovodstvu i knjigovodstvu – 9. dio

Prestanak trgovačkog društva

Za trgovačko društvo kažemo da je prestalo postojati kada se ili likvidira ili ga preuzme drugo trgovačko društvo, sa svim njegovim pravima ili obavezama. Razlozi za pretanak trgovačkog društva mogu biti različiti:

  • istek vremena kod društava koja su osnovana da traju samo unaprijed određeno vrijeme;
  • odluka Skupštine dioničara
  • stečaj ili zbog nekog drugog uzroka.

Prestanak društva se upisuje u Trgovački registar pri Trgovačkom sudu. 

Pridružena trgovačka društva

Pojam “pridruženo” trgovačko društvo se odnosi na društva koja su dublje povezana, bilo vlasničkom strukturom, ali i manje bliskim odnosima kao u slučaju Independent enterprises. Pridružena trgovačka društva mogu imati različita značenja u različitim zakonodavstvima. Taj pojam gotovo se uvijek odnosi na odnos između trgovačkog društva majke i trgovačkog društva kćeri. 

Priznavanje prihoda

Prihodi se priznavaju knjiženjem kad su ostvareni ili ostvarivi ili kad je prihod zarađen. Pri procjeni budućih novčanih sredstava, ostvarivost prihoda je važan pokazatelj. Govori koliko su unovčiva nenovčana sredstva u novčane iznose u skladu s uvjetima prodaje. 

Račun dobiti i gubitka

Jedan od najboljih pokazatelja rezultata poslovanja u određenom razdoblju je Račun dobiti i gubitka. U njemu su prikazani prihodi od prodaje, dobit od ulaganja, rashodi, kamate, administrativni i drugi troškovi, porezne obveze. 

Račun rashoda

Račun rashoda pokriva troškove učinjene radi poslovanja, bilo da su to putovanja, reprezentacije ili neki drugi troškovi do kojih je došlo zbog poslovnih okolnosti. Ponekad je teško utvrditi koji troškovi su stvarno opravdano nastali u poslovne svrhe, te se s tim problemom razne države različito i nose. Ponekad se izdaci ne kontroliraju po vrsti, nego mogu biti neoporezivi do određenog iznosa. Mogu biti neoporezivi kao primanja pojedinca ili ipak podleći oporezivanju osim ako se ne dokaže da su u potpunosti učinjeni radi poslovanja. 

Ponekad troškovi računa rashoda mogu biti priznati kao odbitak od oporezive dobiti.